Moodul V: Õpetaja professionaalne areng digiajastul

Tänapäeva õpetaja on ennastjuhtiv õppija ja analüüsib professionaalse arengu tagamiseks pidevalt oma tegevust. Moodul on üles ehitatud suures osas Sinu enda iseseisvale tööle, õppimisprotsessi juhtimisele, tegevuste analüüsimisele ja kogemuste jagamisele.

Selles moodulis:

 • saad analüüsida oma professionaalset arengut digivahendite kasutajana;
 • tuua esile oma tugevusi ja arenguvajadusi;
 • õppida iseseisvalt vähemalt üht uut digivahendit oma töös kasutama;
 • saad jagada õpitud digivahendi kasutamiskogemust oma kolleegidega või oma     professionaalses kogukonnas;
 • jagad kaasõppijatega oma iseseisva töö käigus saadud kogemusi ning katsetad veel uusi digivahendeid.
Mooduli eesmärk: Mooduli läbimine võimaldab õpetajal parendada pidevalt oma tööalaseid efektiivse digitaalsete vahendite õppetöös kasutamise oskusi. Mooduli edukalt läbinud väärtustavad ning osalevad teadlikult elukestvas õppes ning on oma koolis ja professionaalsetes kogukondades digitaalsete vahendite ja ressursside kasutamise eestvedajad (ISTE 5).


Mooduli maht: 
1,2 EAP (31 ak/h).

Õppetöö vorm: Kombineeritud õpe (auditoorne õpe 14 ak/h + 17 ak/h veebipõhine õpe)

Õpiväljundid: koolituse läbinud osaleja

 • toetab eestisisese  õpikogukonna tekkimist kasutades digiajastu kommunikatsiooni- ja koostöövahendeid (ISTE 5.a.);
 • tegutseb oma kogukonnas  eestvedajana uute digivahendite juurutamisel ja aitab seeläbi kaasa kolleegide digitehnoloogiaoskuste arendamisele (ISTE 5.b.);
 • õppestrateegiate kavandamisel ja digitaalsete vahendite kasutamisel lähtub ajakohastest uuringutest ja professionaalsest praktikast (ISTE 5.c.);
 • jagab oma teadmisi ja praktikat professionaalses kogukonnas, et tagada kogukonna jätkusuutlikkus ja uuendusmeelsus  (ISTE 5.d.).

Osalemise eeldused: Eelmooduli “Õpetaja pädevused digiajastul” iseseisev läbimine, mille tulemusena on kursusel osalejal loodud oma digitaalne arengumapp.

Kuna selles moodulis on võrreldes teiste moodulitega osalejatele ette nähtud kõige rohkem iseseisvat tööd, siis soovitame koolitusprogrammi läbimist alustada mõnest teisest moodulist ja alles seejärel valida V moodul.

Mooduli lühikirjeldus: Moodul algab 6-tunnise kontaktseminariga, sellele järgneb e-koolitus ning koolitus lõpeb 8-tunnise refleksiooniseminariga kontaktõppes.

Moodul koosneb 4 osast:

 1. individuaalne refleksioon enda professionaalse arengu kohta
 2. uue digivahendi kasutamine õppetöös, selle analüüs uuringule toetudes
 3. kogemuste jagamine kogukonnas
 4. kontaktseminar, kogemuste jagamine suure grupiga, digivahendite tutvustamine

Nõuded läbimiseks: Moodul loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui õppija on:

 • osalenud auditoorsetel seminaridel (6+8 ak/h),
 • esitanud 4 kodutööd (tutvumisülesanne, enda professionaalse arengu refleksioon, digivahendi kasutamine ja selle ülevaade, kasutatud digivahendi tutvustamine kolleegidele).

Kursusel kasutatavad õpikeskkonnad: Õppetöö toimub HITSA Innovatsioonikeskuse õpikeskkonnas Moodle. Iga osaleja valib keskkonna digitaalse arengumapi jaoks. Sisenen kursusele

Mooduli väljatöötajad:

Merle Taimalu, Tartu Ülikool, Haridusteaduste instituut, kasvatusteaduste dotsent

Anne Villems, Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, lektor

Triin Marandi, Tartu Ülikool, Elukestva õppe keskus, haridustehnoloog

Moodul on valminud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi programmi VANKeR toel.

Koolitajad:

Marin Johnson Tallinna Ülikool
Heidi Paju Tallinna Ülikool