Sissejuhatus moodulisse "Õpetaja digitaalses ühiskonnas"

Mooduli käigus saad teada, kuidas näeb välja Sinu digitaalne jalajälg ja kuidas digiajastu kodanikuna tagada enda ning oma õpilaste turvalisus internetisInterneti efektiivseks kasutamiseks projektitöös ja koostööks uurime ning katsetame mitmeid põnevaid võimalusi ja vahendeid.

Lisaks tutvume autoriõiguse teemadega õpetaja vaatest ja õpime süstemaatiliselt ning korrektselt viitama teiste autorite töödele. Mooduli lõpetuseks saame koos praktiliselt avastada, kuidas õppematerjalide valimisel ja loomisel erivajadustega kasutajatega arvestamine tegelikult meie kõigi elu lihtsamaks teeb.

Sissejuhatav esitlus

Mooduli eesmärk

Mooduli läbimine loob valmisoleku digitaalsete vahendite vastutustundlikuks kasutamiseks järgides digitaalse etiketi, ohutu kasutamise, autoriõiguse, viitamise ja võrdse ligipääsu tagamise põhimõtteid.

Mooduli maht

1,19 EAP (31 ak/h)

Õppetöö korraldus ja vorm

Mooduli käigus toimub 60% õppetööst kontaktkohtumiste raames ja 40% õppetööst veebipõhiselt.

Õppetöö vorm on kombineeritud õpe (4 X 4 ak/h auditoorne õpe  + 15 ak/h veebipõhine õpe).

Hindamine ja tagasiside andmine

Mooduli iseseisvate tegevuste hindamisel on kasutusel lihtne hindamisskaala – arvestatud/mitte-arvestatud. Ülevaate hinnatavate tegevuste (kolm iseseisvat tööd) hetkeseisust annab koolitaja mooduli toimumiskorraks loodud kinnise Koolielu kogukonna kaudu.

Tagasisidet kontaktpäevade ajal sooritatavate praktiliste tegevuste osas annab koolitaja suuliselt kontaktpäeva raames.

Iseseisvate tööde kohta annab koolitaja tagasisidet vastavalt osalejate soovidele suuliselt kontaktpäevade ajal,kirjalikult mooduli toimumiskorraks loodud kinnise Koolielu kogukonna kaudu või e-kirja teel.

Koolituse läbinud osaleja:

 • võrdleb enda ning teiste digitaalset identiteeti reaalse identiteediga (ISTE 4.c.)
 • planeerib teadlikult enda digitaalse identiteedi haldust võttes arvesse digiajastule vastavaid ohutu ja eetilise kasutuse põhimõtteid (ISTE 4.a.)
 • kasutab erinevaid veebipõhiseid ühistöö- ja suhtlusvahendeid (ISTE 4.d.)
 • kasutab veebipõhise ühiskirjutamise vahendeid koostööks reaalajas (ISTE 4.d.)
 • otsib avatud sisulitsentsiga materjale ning kasutab neid uute teoste koostamisel (ISTE 4.a.)
 • viitab korrektselt teiste autorite teostele (ISTE 4.a.)
 • kirjeldab erinevaid võrdse ligipääsu põhimõtteid (ISTE 4.b.)
 • kasutab ja kohandab lihtsamaid sisuhaldusvahendeid (ISTE 4.d.)

Osalemise eeldused

Eelmooduli “Õpetaja pädevused digiajastul” iseseisev läbimine, mille tulemusena on kursusel osalejal loodud oma digitaalne arengumapp.

Nõuded läbimiseks

Moodul loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui:

 • õppija on sooritanud kõik kolm iseseisvat ülesannet;
 • õppija on osalenud vähemalt kolmel kontaktpäeval.

Kursusel kasutatavad õpikeskkonnad

 • Õppematerjalid ja ülesanded on avaldatud Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi koduleheküljel (http://tulevikuopetaja.hitsa.ee/moodul-iv/)
 • Koolituse kinnine kogukond asub Koolielu portaalis
 • Rühmatöö tegemise platvormi valivad õppijad (WordPress, Google Sites, Blogger)
 • Koolituse käigus tutvustatakse ja kasutatakse erinevaid Veeb 2.0 keskkondi

Saavutatavad haridustehnoloogilised pädevused

Koolituse edukalt läbinud õpetajad omavad teadmisi ja kogemusi järgmiste ISTE haridustehnoloogiliste pädevuste osas:

 • soovitavad, edendavad ja õpetavad digitaalse teabe ja tehnoloogia turvalist, seaduslikku ja eetilist kasutamist, sh autoriõiguste ja intellektuaalse omandi põhimõtete järgimist ning asjakohast allikatele viitamist (ISTE 4.a.);
 • arvestavad õppijate individuaalsete eripäradega, kasutades õppijakeskseid meetodeid ning pakkudes võrdset ligipääsu sobivatele digivahenditele (ISTE 4.b.);
 • on eeskujuks digitehnoloogia ja teabe kasutamisega seotud etiketi järgimisel ja edendavad vastutustundlikku suhtlust digikeskkonnas (ISTE 4.c.);
 • edendavad kultuuritaju ja globaalset teadlikkust, suheldes digikeskkonnas kolleegide ja õppijatega teistest kultuuridest (ISTE 4.d.).

Mooduli väljatöötajad

Hans Põldoja, Tallinna Ülikool, Haridustehnoloogia keskus, teadur
Marko Puusaar, vabakutseline koolitaja ja konsultant
Maidu Varik, Kuressaare Gümnaasium, õppealajuhataja

Moodul on valminud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi programmi VANKeR toel.