Üleasanne – õpistiilid

  1. Moodustage 4-liikmelised valdkonnapõhised rühmad.
  2. Vaadake videoklippi. Püüdke vaadates individuaalselt määratleda õpilaste eelistatuim õpistiil (VAK teooriat aluseks võttes).
  3. Arutlege rühmakaaslastega määratlemise tunnuste üle ja põhjendage oma hinnanguid.
  4. Valige rühma peale välja üks õpistiil ja mõelge, millisel viisil saate teie õpetajatena selle õpistiiliga õpilaste õppimist toetada. Arutlege seejuures, milliseid digitaalseid vahendeid kasutades saate neid õppijaid toetada.
  5. Koostage soovitused kolleegidele teie poolt välja valitud õpistiilidega õppijate toetamiseks.
  6. Vormistage soovitused selliselt, et see toetaks visuaalse/auditiivse/kinesteetilise õpistiiliga õppijat.
  7. Laadige rühmatöö tulemused foorumisse “Õpistiilid”.
  8. Olge valmis rühmatöö tulemusi tutvustama. Järgneb arutelu.