Moodul II: Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul

Mooduli käigus õpid tundma, milline õppija oled Sa ise ja Sinu õppijad, kasutades selleks erinevaid teste (VARK, isiksusetüüpide test jne) ja analüüse. Õpid tundma digivahendeid, millega toetada erinevate õpistiilidega õppijaid (mõistekaart, test, õpimäng, esitlus, veebitahvel, koomiks jne) ning looma neile sobivaid õpikeskkondi.

Mooduli eesmärk: Mooduli läbimine võimaldab õpetajal kavandada, arendada ja analüüsida õppeprotsessi ning õpitulemuste hindamisviise digivahendite abil, taotledes õppijate digipädevuste saavutamist vastavalt NETS-S standardile.
Mooduli maht: 1,2 EAP (31 ak/h)
Õppetöö vorm: Kombineeritud õpe (auditoorne õpe 12 ak/h + 19 ak/h veebipõhine õpe)
Koolituse läbinud osaleja:

    • kavandab või kohandab õppimise ja loovuse soodustamiseks asjakohaseid õppetegevusi, mis hõlmavad digivahendeid (ISTE 2.a.);
    • kasutab õpikeskkonnas digivahendeid, mis äratavad uudishimu ja innustavad õppijaid osalema oma õpieesmärkide püstitamisel, õppimise juhtimisel ja arengu hindamisel (ISTE 2.b.);
  • kavandab ja kohandab õppetegevusi kasutades digivahendeid, et arvestada õppijate erinevaid õpistiile, -strateegiaid ja võimeid (ISTE 2.c.);
  • annab õppijatele mitmekülgset tagasisidet nii kujundava kui kokkuvõtva hindamise vormis lähtudes seejuures nii pädevus- kui tehnilistest standardistest ning kasutades hindamistulemusi sisendina õppeprotsessi parendamisel (ISTE 2.d.).

 

Osalemise eeldused: Eelmooduli “Õpetaja pädevused digiajastul” iseseisev läbimine, mille tulemusena on kursusel osalejal loodud oma digitaalne arengumapp.
Mooduli lühikirjeldus:  Moodul algab ja lõpeb 6-tunnise auditoorse seminarina. Kontaktpäevade vahel toimub 19 tundi iseseisvat tööd.
Nõuded läbimiseks: Moodul loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui õppija on:

  • osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
  • sooritanud iseseivad tööd vastavalt õpijuhistele;
  • esitanud iseseivad tööd tähtaegselt;
  • reflekteerinud oma õppimist ja oma haridustehnoloogiliste pädevuste arengut digitaalses arengumapis.

Kursusel kasutatavad õpikeskkonnad: Õppijaid toetab e-kursus  Moodle`i õpikeskkonnas,  õppija personaalne õpikeskkond (ajaveebi keskkond, wiki, kodulehe vm vahend).

Mooduli väljatöötajad:
Heidi Paju (Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, õppejuht, kutsepedagoogika lektor)
Laine Aluoja (Türi Põhikool, matemaatika- ja informaatikaõpetaja, metoodik)
Liina Lepp (Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, Pedagoogika osakond, didaktika assistent)

Koolitajad:

Dmitri Mištšenko Ehte Humanitaargümnaasium
Laine Aluoja Türi Põhikool
Tiia Salm Jäneda Kool
Lemme Sulaoja Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

Moodul on valminud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi programmi VANKeR toel.