Moodul I: Õppimine digiajastul

Loovus on intelligentsus lõbutsemas (Einstein).

Moodul käsitleb loovuse ja innovatsiooni toetamist erinevaid koostöövahendeid kasutades. Arutleme, mis on loovus, innovatsioon, teadmusloome, kuidas need on omavahel seotud ja milleks on õppimise juures vaja refleksiooni. Uurime vahendeid, mida saab kõige selle toetamiseks kasutada erinevas vanuses õppijate korral. Enda loovuse ja innovatsiooni proovilepanekuks mõtleme välja enda jaoks täiesti innovaatilise õppetegevuse ja reflekteerime seda.

Mooduli eesmärk: Mooduli läbimine aitab osalejal ühendada  oma ainealased ja pedagoogilised teadmised ning oskused tehnoloogia kasutamisega, et arendada õppijate õppimisoskusi, loovust ja innovaatilisust  nii klassiruumis kui ka digitaalsetes keskkondades.
Mooduli maht:  1,2 EAP ( 31 ak/h)
Õppetöö vorm: Kombineeritud õpe (15 ak/h auditoorne õpe + 16 ak/h veebipõhine õpe)
Koolituse läbinud osaleja:

  • rakendab digivahendite abil õppijate loovust ja innovatsiooni toetavaid meetodeid (ISTE 1.a.);
  • rakendab õppeprotsessis aktiivõppe meetodeid kasutades oskuslikult digitaalseid vahendeid (ISTE 1.b.);
  • toetab õppijate teadmusloomet digitehnoloogia vahendusel (ISTE 1.d.);
  • toetab õppijate reflektsiooni kasutades koostöövahendeid (ISTE 1.c.)

Osalemise eeldused : Eelmooduli “Õpetaja pädevused digiajastul” iseseisev läbimine, mille tulemusena on kursusel osalejal loodud oma digitaalne arengumapp.
Mooduli lühikirjeldus: 
Olenevalt koolitusrühmast toimub 2-4 kontaktpäeva, kus toimub auditoorne õpe. Kontaktpäevade vahel toimub 16 tundi iseseisvat tööd. Kursus lõpeb kontaktpäevaga.
Nõuded läbimiseks: 
Moodul loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui:

  • on osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
  • on sooritanud iseseisva töö vastavalt õpijuhisele ja esitanud selle tähtaegselt; 
  • on reflekteerinud oma haridustehnoloogiliste pädevuste arengut.

Kursusel kasutatavad õpikeskkonnad: Õppetöö toimub HITSA Innovatsioonikeskuse õpikeskkonnas Moodle. Isesesva töö esitamine toimub õppija digitaalses arengumapis. Õpikeskkonda Moodle saab siseneda siit: https://moodle.hitsa.ee/course/index.php?categoryid=557

Mooduli väljatöötajad:
Piret Luik, Tartu Ülikool, Arvutiteaduse Instituut, Informaatika didaktika dotsent
Varje Tipp, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, arenguosakonna juhataja/haridustehnoloog 
Ingrid Maadvere, Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja HITSA Innovatsioonikeskuse haridustehnoloog 

Koolitajad:

Varje Tipp Pärnu Kutsehariduskeskus
Lemme Sulaoja Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
Piret Luik Tartu Ülikool

Moodul on valminud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi programmi VANKeR toel.