Koolitusprogrammist

Tuleviku Õpetaja on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) Innovatsioonikeskuse poolt väljatöötatud täiendkoolitusprogramm erinevatel haridustasemetel töötavatele õpetajatele ja õppejõududele,  koolijuhtidele ja teistele haridusvaldkonna spetsialistidele. Koolitusprogrammi eesmärk on  anda osalejatele baasoskused digiajastul haridusvaldkonnas toimetulekuks: nii õppijate toetamiseks õppeprotsessis, kui iseenda professionaalseks arenguks.

Ootame programmis osalema kõiki, kes soovivad lihvida oma õpetamise oskusi digiajastu võimalusi rakendades. Kogu programmi maht on 9,4 EAP (Euroopa ainepunkti) ning see koosneb eelmoodulist ja viiest põhimoodulist, iga mooduli maht on 1,2 EAP, s.o 31 akadeemilist tundi, lisaks kuulub koolitusprogrammi veel 3 EAP mahus valikkursusi, mida iga osaleja saab valida erinevate HITSA Innovatsioonikeskuse poolt pakutavate kursuste hulgast.

Kui iseseisvalt läbitav eelmoodul on kõigile koolitusprogrammis osalejatele kohustuslik, siis kõik põhimoodulid on eraldi valitavad, ei ole kohustust läbida kõiki koolitusprogrammi kuuluvaid mooduleid. Oluline ei ole ka moodulite läbimise järjekord, iga osaleja kujundab omale sobiva moodulite läbimise ajakava. Üks soovitus siiski on – nimelt võiks enne V moodulis „Õpetaja professionaalne areng digiajastul“  osalemist läbida mõne teise mooduli omal vabal valikul, sest selles moodulis teevad osalejad kõige rohkem iseseisvat tööd.

Soovituslik moodulite läbimise järjekord:

labimine

Mooduli edukal läbimisel väljastatakse osalejale tunnistus. Kui moodulites kirjeldatud pädevused on omandatud eelnevate koolituste käigus või hoopis iseõppimise teel, on õpetajal võimalik neid arengumapis tõendada ning taotleda koolitusprogrammi läbimist tõendav tunnistus (loe lähemalt alt). Kui oled huvitatud terve koolitusprogrammi läbimisest, tasub mõelda “Tuleviku Õpetaja” koolitusprogrammi tunnistuse taotlemisele.

Eelmoodul „Õpetaja pädevused digiajastul“ – on mõeldud iseseisvaks läbimiseks ning on teistes moodulites osalemise eelduseks. Eelmooduli läbimist tõendab osaleja nõuetekohaselt loodud digitaalne arengumapp, mille ta esitab koolitusele registreerumisel. Iga põhimoodul toetab ühte ISTE haridustehnoloogilist pädevust:

Tutvu iga mooduli kirjeldusega. Pööra tähelepanu moodulites käsitletavatele teemadele ja moodulites kirjeldatud õpiväljunditele. Kas mõni moodul käsitleb teemasid, millega Sa varem kokku ei ole puutunud või mille vastu Sa huvi tunned? Lugedes selle õpiväljundeid, otsusta millised teadmised on Sul olemas, mida peaksid juurde õppima. Kavanda enda professionaalse arengu plaan.

Koolitusprogrammi kuuluvad moodulid on eraldi valitavad, s.t. ei ole kohustust läbida koolitusprogrammi tervikuna. Et tegemist on iseseisvate kursustega, ei ole oluline ka moodulite läbimise järjekord. Lähtu oma professionaalse arengu plaani koostamisel eelkõige oma vajadusest, huvist ja võimalusest.

Koolitusprogrammi õppematerjalid on avaldatud Creative Commons: Autorile viitamine – Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi alusel.