Õpiväljund

« Back to Glossary Index

(ingl.k. learning outcome)

Õppimise tulemusena omandatavad teadmised, oskused ja hoiakud või nende kogumid (pädevused), mille olemasolu ja/või saavutatuse taset on võimalik tõendada ja hinnata.

Õpiväljundid (õpitulemused) on kirjeldatud õppekava, mooduli või õppeaine läbimiseks vajalikul miinimumtasemel.Õpiväljundi saavutamist miinimumi ületaval tasemel teeb kindlaks hindamine (hindamiskriteeriumid).

Vaata ka: õpitulemus.

« Back to Glossary Index